POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie kompletnej informacji na temat tego, jak ZTB Polbau Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej strony internetowej.

I. INFORMACJE
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO) administratorem danych osobowych jest:

Zakład Techniczno-Budowlany Polbau Sp.zo.o                                                          

ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole

NIP 754-00-25-059, REGON 008025353

Sąd Rejonowy w Opolu , VIII Wydział Gospodarczy KRS:0000047992, Kapitał zakładowy 528 000 PLN

Tel. +48 77454 32 88

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do udostępniania funkcjonującej witryny internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Wyjątek stanowią przypadki, w których z przyczyn oczywistych nie można uzyskać uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych
Jeżeli uzyskamy od Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).
W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jeśli istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie przeważają nad tymi pierwszymi, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe podmiotu danych zostaną usunięte lub zablokowane niezwłocznie po tym, gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane w przypadku, jeśli zostało to przewidziane ustawodawstwem europejskim lub krajowym w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach unijnych, którym podlega administrator. Do blokady lub usunięcia danych dojdzie również po upływie okresu przechowywania, określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje wymóg dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

III. Udostępnianie strony internetowej i pliki cookies


1. Opis i zakres przetwarzania danych
Podczas każdej wizyty na naszej witrynie internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika. Gromadzone są następujące dane:
(1) informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
(2) system operacyjny użytkownika
(3) dostawca usług internetowych użytkownika
(4) adres IP użytkownika
(5) data i czas wizyty
(6) witryny, które przekierowują system użytkownika na naszą stronę internetową
(7) witryny, otwierane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej witryny internetowej

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Prawną podstawę tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne w celu wyświetlenia obrazu witryny internetowej na komputerze użytkownika. W związku z tym adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.
Dane są przechowywane w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane te pomagają nam w optymalizacji witryny internetowej i zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Pozyskanych danych nie poddajemy analizie dla celów marketingowych.

4. Okres przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania treści witryny internetowej dane zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu wizyty na stronie.


5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Gromadzenie danych potrzebnych do udostępniania treści witryny internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

IV. Stosowanie cookies

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona nie korzysta z cookies.


V. Prawa podmiotu danych

Możesz skorzystać z następujących praw:
(1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
(2) prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
(3) prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
(4) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,
(5) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
(6) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE BAZY

PODWYKONAWCÓW, DOSTAWCÓW, USŁUGODAWCÓW

Administratorem w odniesieniu Pana/Pani danych osobowych oraz udostępnionych danych osobowych Państwa pracowników/współpracowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w tym w szczególności: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, nr NIP, REGON (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej jako „Administrator”). Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wpisanie Państwa firmy/ Państwa pracodawcy do bazy potencjalnych Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców Administratora, uzyskanie ofert cenowych, negocjacji warunków umów Podwykonawczych/Dostawy/Usługi, zawarcie i realizacja umów Podwykonawczych/Dostawy/Usługi, tj. przede wszystkim:

  • pozyskania oferty, prowadzenia negocjacji, zawarcia i wykonania umowy której Pan/Pani jest stroną - w przypadku danych osobowych osoby która jest stroną Umowy lub która podejmuje działania w celu jej zawarcia – podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na podjęciu czynności w celu pozyskania ofert, prowadzenia negocjacji, zawarcia i wykonania Umowy w ramach prowadzonej działalności - w przypadku danych osobowych pracowników Podwykonawcy/Dostawcy/Usługodawcy - podstawa prawna przetwarzania -art. 6 ust. 1lit. f RODO);
  • w przypadku zawarcia umowy, realizacja obowiązków publicznoprawnych ciążący na Administratorze - podatkowych (US) - podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • w przypadku zawarcia umowy, realizacja wypełnienia obowiązku archiwizacji przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa ciążący na Administratorze - podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH MOGĄ MIEĆ ODBIORCY DANYCH:

  • upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnieni pracownicy;
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Danych Osobowych,
  • w przypadku zawarcia umów podwykonawczych/dostawy/usługi - Zamawiający (Inwestorzy) w celu realizacji inwestycji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

  • dane osobowe zebrane w bazach Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców przechowywane będą do czasu zakończenia współpracy z podmiotem, którego dane dotyczą lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, a w przypadku gdy są zebrane na podstawie zgody do czasu wycofania zgody;
  • w przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, w tym upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi, a po tym czasie, przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa, realizacji obowiązku archiwizacyjnego oraz ewentualnych okresów przedawnienia roszczeń powstałych w związku z realizacją Umowy.


PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:
PODANIE DANYCH OSOBOWYCH MA CHARAKTER DOBROWOLNY W ZAKRESIE WYRAŻONYCH ZGÓD


Może Pani/Pan skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania art. 15-16 RODO),
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”)
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: ido@polbau.pl. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.